حرف خوب را باید از هرکسی شنید و قبول کرد.چارلی چاپلین از آن دسته هنرمندانی است که ذهنش فقط درگیر تحسین شدن از این و آن نبوده.این چند خط از چارلی چاپلین در مورد نیکوکار بودن قابل توجه است:

حرف خوب را باید از هرکسی شنید و قبول کرد.چارلی چاپلین از آن دسته هنرمندانی است که ذهنش فقط درگیر تحسین شدن از این و آن نبوده.این چند خط از چارلی چاپلین در مورد نیکوکار بودن قابل توجه است:

….نیمه شب هنگامی که از سالن پر شکوه تئاتر بیرون میایی آن تحسین کنندگان ثروتمند را یکسره فراموش کن! اما حال آن راننده تاکسی را که ترا به منزل می رساند بپرس، حال خانواده را هم بپرس…. و اگر پولی برای خریدن لباس بچه اش نداشت چک بکش و پنهانی توی جیب شوهرش بگذار .

….گاه به گاه با اتوبوس با مترو شهر را بگرد . مردم را نگاه کن٬ و دست کم روزی یکبار با خود بگو : من هم یکی از آنان هستم . تو یکی از آنها هستی – دخترم ، نه بیشتر ،هنر پیش از آنکه دو بال دور پرواز به آدم بدهد ، اغلب دو پای او را نیز می شکند…