موسسات خیریه عضو حامی
یه حامی بیشتر یه نیازمند کمتر
معلوهزینه های پزشکی و ایاب زحاب بدهی

تهران » مولوی مسافر خانه الان

ثبت درخواست نیازمندان

فردی هستم معلول عمل کرده پام الان تهران ب علت مشکلات مالی گیر کردم چندتا عمل جراحی رو پاهام انجام دادم الن ۲۰ روزه عمل کردم دوتا عمل یکی بعد دوهفته از عمل قبلی وپزشک بایدنظر میداد ببینه از طرفی مشکل مالی بدهی تصادف حسابام بستن و هیج کارتی باز نیست ب علت بدهی مالی خانم طلاق گرفت ب علت نداری عقد کرده بودم تمام گفته ها زره ای از مشکلاته تمام گفته هام چند پرونده مدارک همرام دادم بروز الان با کلی مشکل تک تنها تو این شهر موندم هیچ کسو ندارم از بچکی کار کردم و...پدر مادر از کار افتاده و نابینان هستن در روستای دو پزشکان و بیمارستان میلاد تهران در جریان هستن ومنم چند تاعمل دیگه دارم و کلی بدهی ب دلیل ابنکه دادگاه حضور نداشتم و همان رکز عمل جراحی داشتم هم یک سال پیش جراحی داشتم ک نبودم رای دادن هم درخواست داده بودم بازم انون روز عمل جراحی دشتم دقیق تمام مدارکش هست و و خانم بعد ۳ سال عقد ک نتونستم جهیزیه و خونه و....انجام بدم جدا شد اینا زره ای از مشکلاتم بود خواهش میکنم هر کسی باشه من تمام مدارک میدم فقط گمنام بمونم و فقط کسایی ک صلا ب دونستن باسه بدونن ن همه جا این اگهی پخش بشه فقط برای راه